Category Archives: ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ

>ΕΠΙΣΤΟΛΗ…..{ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΡΑΔΟΒΥΖΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ)

>

Με αφορμή το αίτημα της εταιρείας  «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»       για την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την αδειοδότηση αιολικού πάρκου στη θέση Γεραμπή δυναμικότητας  24 MW θα ήθελα να επισημάνουμε τα εξής θέματα:
Το εν λόγω αιολικό πάρκο είναι ιδιαίτερα σημαντικής ισχύος. Κανείς έως σήμερα από την εταιρεία ή το  Δήμο Γ. Καραισκάκη δεν έχει έρθει ξεκάθαρα  να ενημερώσει τους κατοίκους  της ευρύτερης περιοχής που σχεδιάζεται να χωροθετηθεί το έργο μέσω μιας ανοικτής εκδήλωσης για τη μορφή του, τις επιπτώσεις του και τα τυχόν οφέλη του . Αντιθέτως παρατηρούνται κινήσεις  με επιλεκτικές προσεγγίσεις ατόμων που σε ορισμένες  εξ αυτών αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τις παραμέτρους του έργου με αποτέλεσμα τα ανωτέρω να  δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα αυτής της τακτικής πολύ περισσότερο δε όταν κανείς δεν είναι σε θέση να εκθέσει με σαφήνεια τα οφέλη του έργου και τα θέματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του.
Κανείς δεν έχει ενημερώσει τους κατοίκους για το:
·        Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκτέλεση του έργου και για το εάν έχει συνταχθεί προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση ή μελέτη για το έργο και το τι αναφέρει.
·        Ποια θα είναι τα επίπεδα θορύβου στους γύρω οικισμούς και ποιες οι επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής.
·        Σε ποια θέση προβλέπεται η εγκατάσταση υποσταθμού σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ  και σε ποιά τάση θα γίνει αυτό, όπως επίσης και τη θέση διέλευσης της γραμμής σύνδεσης.
·        Ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν στο ανάγλυφο της περιοχής δεδομένου του ότι πρέπει να γίνει μεταφορά μεγάλων αντικειμένων και κατά συνέπεια διάνοιξη  πεπλατυσμένων δρόμων  σε περιοχή με πολύ μεγάλη κλίση πρανών.
·        Το συντριπτικό ποσοστό των κατοίκων της περιοχής είναι κτηνοτρόφοι και η περιοχή που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί το έργο χρησιμοποιείται ως  βοσκότοπος. Μετά την εκτέλεση του έργου θα επιτρέπεται η πρόσβαση  στην περιοχή και υπό ποιες προϋποθέσεις;
·        Λειτουργούν τέτοιου είδους επενδύσεις αποτρεπτικά για άλλου είδους δραστηριότητες;
  Η αποδοχή ή η απόρριψη ενός έργου σε μια περιοχή επηρεάζεται από τα οφέλη που απορρέουν από την εκτέλεσή του. Ποιά είναι λοιπόν τα οφέλη για τον τοπικό πληθυσμό από την επένδυση και γιατί δεν μας τα κοινοποιούν:
Όπως όλοι μας λίγο ως πολύ έχουμε ακούσει ο ενεργειακός χάρτης της χώρας μας θα αλλάξει και γύρω από αυτό έχει στηθεί ένα τεράστιο παιχνίδι επιχειρηματικών συμφερόντων. Εάν επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (www.rae.gr) θα δείτε ότι έχουν εκδοθεί δεκάδες αποφάσεις για έργα  όπως το προτεινόμενο ( μεταξύ άλλων και την Υπ’ Αρίθμ. 1604/2010 άδεια της εν λόγω εταιρείας για πανομοιότυπο αιολικό πάρκο στη θέση Γάβρογος του πρώην Δήμου Ινάχου Αιτωλοακαρνανίας)  όπου  εάν εκτελούνταν όλα θα παράγαμε ενέργεια ικανή να τροφοδοτήσει όλα τα Βαλκάνια.
Εάν ανατρέξετε στο Εθνικό τυπογραφείο (www.et.gr) και αναζητήσετε τα στοιχεία των εταιρειών που έχουν λάβει αυτές τις εγκρίσεις θα δείτε ότι πολλές από αυτές είναι ανώνυμες εταιρείες που αποτελούνται από κάποιους μικρομετόχους  με αμελητέα ποσοστά και από άλλες ανώνυμες που κατέχουν το σημαντικότερο ποσοστό , το μετοχικό κεφάλαιο δε των εταιρειών αυτών είναι εξαιρετικά μικρό για τη χρηματοδότηση τόσο μεγάλων έργων. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι στις μέρες μας γίνεται ένα τεράστιο εμπόριο αδειών παραγωγής ενέργειας και ότι σε αυτό το παιχνίδι επιδίδονται πολλοί.
Επιπλέων θα πρέπει να γνωρίζεται ότι μεγάλο τμήμα του προτεινόμενου έργου βρίσκεται σε περιοχή που νομείς του είναι διάφοροι συνεταιρισμοί καθώς και άλλοι και για να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση απαιτείται η ενυπόγραφη συναίνεση τους. Επομένως προς τη η βιασύνη του δημοτικού συμβουλίου στην παρούσα φάση να προτρέξει να αποφασίσει για το θέμα.
Όλα τα παραπάνω μας καθιστούν ιδιαίτερα επιφυλακτικούς για την προοπτική εκτέλεσης του έργου. Για το λόγους αυτούς θα ήταν χρήσιμο να εξεταστούν με προσοχή όλες οι παραμέτροι οποιασδήποτε απόφασης και να ληφθεί σοβαρά υπόψη η βούληση των άμεσα επηρεαζόμενων τοπικών κοινωνιών.

Σχολιάστε

Filed under ΑΡΤΑ, ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟ, ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, ΝΕΑ, ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ, ΡΑΔΟΒΥΖΙΑ, ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ

>ΕΚΘΕΣΙΣ. Καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῶν Κοινοτήτων Βελεντζικοῦ – Μποτσίου.

>
Ἑν τῇ θέσει Τσαρποῦνι περί τό ὄριον τῶν Κοινοτήτων Βελεντζικοῦ – Μποτσίου σήμερον τήν εἰκοστήν ὀγδόην (28ην)τοῦ μηνός Σ̸ βρίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐνιακοσιοστοῦ δεκάτου τετάρτου (1914) ἔτους ἡμέραν Κυριακήν ἡμεῖς οἱ ἀποτελοῦντεςτήν πρός καθορισμόν τῶν ὁρίων τῶν Κοινοτήτων Βελεντζικοῦ Μποτσίου  Ἐπιτροπήν  ἀποτελουμένην  ἐκ  τοῦ  Προέδρου  αὐτῆς Εἰρηνοδίκου  Ἄρτης Ἱωάννου Φιλιππάκου καί τῶν μελῶν  Ἀνδρέα Καυκιᾶ Προέδρου τῆς Κοινότητος Βελεντζικοῦ, Γεωργίου Βάκκα Ὑποδιδασκάλου  Βελεντζικοῦ, Νικολάου Κοσσυβάκη  Προέδρου τῆς  Κοινότητος  Μποτσίου  καί  Ἀνδρέα  Σπύρη Δημοδιδασκάλου  Μποτσίου  ἱδόντες  τά  ὅρια  τῶν  ἁνωτέρω  Κοινοτήτων  προέβημεν  ἐκ  συμφώνου  καί  παμψηφεί  εἰς  τόν  διακανονισμόν  αὐτῶν  ὡς  ἐξῆς:

Τό  ὅριον  τῶν  ἀνωτέρω  Κοινοτήτων  Βελεντζικοῦ-Μποτσίου  ἄρχεται  ἐκ  τῆς  θέσεως«Ἄγιος  Ἠλίας» καί  προχωρεῖ  ὁλόραχα  εἰς  Πυραμίδα  εἰς  διάσελο  Βύθυσμα Σπανουλάκην  καί  ὄπως  χύνουν  τά  νερά  παντοῦ  εἰς  Μεσοβούνι , Γεραμπῆ , Τρῦπα , ἐκεῖθεν  δεξιά  τό  πριόνι , ἀνάρραχο  εἰς  Ράχι  Βρωμοκλάρι  πού  φαίνεται  ὁ  σπασμένος  λάκκος  καί  τό  πέλαγος  καί  ὁλόζυγα  καταλήγει  στά  τρία  σύνορα  ἔνθα  συναντῶνται  μέ  τά  ὅρια  τῆς  Σκουληκαριᾶς .
Ἐφ᾿ᾦ συνετάγη ἡ παροῦσα ἤτις ἀναγνωσθεῖσα καί βεβαιωθεῖσα ὑπογράφεται νομίμως.
                 Ὁ  Πρόεδρος                                                                 Τά  μέλη
               Ἰωάνν. Φιλιππᾶκος                                                        Ἀνδρ. Καυκιᾶς
                                                                                                Γεώργ. Βάκκας
                                                                                               Νικ. Κοσσυβάκης
                                                                                               Ἀνδρ. Σπύρης

Σχολιάστε

Filed under ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟ, ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ, ΡΑΔΟΒΥΖΙΑ

>Ενημέρωση για τις ανεμογεννήτριες

>

Είδαμε το θέμα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και κάναμε μια έρευνα για τις ανεμογεννήτριες στο Internet.

Ο σταθμός θα αποτελείται από 12 ανεμογεννήτριες ισχύος 2 ΜW έκαστη και με διάμετρο ρότορα 82 μέτρα.

Έτσι θα τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες. Κάτω δεξιά της φωτογραφίας διακρίνονται οι λάκκες στα κανάλια
Απόφαση Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη θέση «Γεραμπή», του Δήμου Ηρακλείας του Νομού Άρτας
Απόφαση Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας  – Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 ΜW στη θέση «Γάβροβο», του Δήμου Ινάχου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας,
Απόφαση Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34 ΜW στη θέση «Ξέρακας-Περδικόβρυση» του Δήμου Αθαμανίας και της Κοινότητας Θεοδωριάνων του Νομού Άρτας,
Απόφαση Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14ΜW στη θέση «Χιονάκι», του Δήμου Αμφιλοχίας (πρώην Δήμος Ινάχου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας,
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ ΑΕΡΑ (video)
Τι συμβαίνει στην Ήπειρο
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εφαρμογές αιολικής ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη δυνατών ανέμων. Σύμφωνα με μετεωρολογικά στοιχεία που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα είναι φανερό πως ο αριθμός των ημερών που υπάρχουν άνεμοι πάνω από 12Km/ώρα είναι μικρός.
Ταχύτητες ανέμων (km/h)
0
1-12
12-26
>26
Άρτα
4,9%
36,1%
58,2%
0,8%
Ιωάννινα
65,6%
20,6%
12,4%
1,4%
Πρέβεζα
23,6%
22,7%
51,4%
2,3%
Γιατί οι περιβαλλοντικές μελέτες δεν αναφέρουν τα προβλήματα των ανεμογεννητριών;
Για να πάρει μια εταιρεία άδεια για να εγκαταστήσει μια ανεμογεννήτρια ή ένα αιολικό πάρκο, χρειάζεται άδεια από το αρμόδιο υπουργείο. Για να αποκτήσει αυτή την άδεια, πρέπει να υποβάλλει στο υπουργείο τη μελέτη. Μέρος της μελέτης που υποβάλλεται είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων την εκπονεί ή τη χρηματοδοτεί η ίδια η εταιρεία που έχει συμφέρον από την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου.
Μερικά χρήσιμα στοιχεία
– Το μεγαλύτερο αιολικό «πάρκο» στην Ευρώπη έχει τρεις μόνιμους υπαλλήλους. Επομένως το πρόσχημα για περισσότερες θέσεις εργασίας δεν ισχύει.
– Αυτοί που επιζητούν την ηρεμία της φύσης και της υπαίθρου, παύουν να επισκέπτονται περιοχές με ανεμογεννήτριες εξαιτίας της οπτικής και ηχητικής ρύπανσης.
– Ο ήχος μιας ανεμογεννήτριας είναι ένας θόρυβος διαπεραστικός, χαμηλής συχνότητας γδούπος, κάθε φορά που η έλικα περνά από τον πύργο της. Θυμίζει την αντήχηση του ελικοπτέρου από μακριά.
– Οπτικά μια ανεμογεννήτρια διακρίνεται από απόσταση 40 χιλιομέτρων μιας και το ύψος της ξεκινά από 65 μέτρα και μπορεί να φτάσει έως και τα 105 μέτρα. Το συνολικό βάρος της κάθε ανεμογεννήτριας είναι ανάλογο με το μέγεθός της και ξεκινάει από 223 τόνους, 264 τόνους, 313 τόνους και φτάνει στους 383 τόνους. Κάθε ανεμογεννήτρια χρειάζεται 100 τ.μ. τσιμέντο και σε βάθος τουλάχιστον 3 μέτρων και για κάθε πυλώνα χρειάζεται να πέσουν 500 περίπου κυβικά μέτρα μπετόν.
– Αρκετές φορές έχει τύχει να σπάσουν έλικες, που ο καθένας τους ζυγίζει 1,5 τόνο και να εκσφενδονιστούν έως και 400 μέτρα μακριά.
– Επηρεάζουν ψυχολογικά τον άνθρωπο ακόμη και σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου.
– Ακόμα και αν τοποθετηθούν 25.000 ανεμογεννήτριες οι ρύποι σε διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του θείου θα παραμείνουν κατά 99,93%.
– Η τιμή του ρεύματος που παράγεται από την αιολική ενέργεια, και που φτάνει στο τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον καταναλωτή, όχι μόνο δεν είναι μειωμένη, αλλά αυξάνεται από 130% έως 400%, σε σχέση με τις τιμές της συμβατικής ενέργειας.
– Το ζωικό βασίλειο θα υποφέρει. Χιλιάδες αποδημητικά πουλιά το χρόνο σκοτώνονται από αιολικούς στροβιλοκινητήρες.
– Εκατό Γερμανοί καθηγητές και διανοούμενοι αναφέρουν σχετικά με την αιολική ενέργεια: η ικανότητα παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο είναι συγκριτικά χαμηλή. Οι ανεμογεννήτριες με επιφάνεια πτερυγίων ίσων με το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, παράγουν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της ενέργειας που παράγει ένας συμβατός σταθμός. Έτσι με περισσότερες από 5.000 ανεμογεννήτριες στη Γερμανία, παράγεται λιγότερο από το 1% του απαιτούμενου ηλεκτρισμού. Στη Μ. Βρετανία, θα χρειαζόντουσαν 14.400 ανεμογεννήτριες για να παραχθεί το 4,4% του ηλεκτρικού ρεύματος και 32.700 για να παράγουμε το 10%. Οι δείκτες μόλυνσης είναι παρόμοιοι για τον ίδιο λόγο. Η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας προς αποφυγή του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι περίπου 1 έως 2 τοις χιλίοις!
-Λίγη ενέργεια – Πολλά «σκουπίδια»
Στατιστικά η αιολική ενέργεια είναι απολύτως ασήμαντη όσον αφορά την συνεισφορά της στη συλλογική παραγωγή ενέργειας και ως εκ τούτου στη μόλυνση του περιβάλλοντος και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
– Ενώ η τεχνολογία αυτή ήταν γνωστή από πολλά χρόνια, εν τούτοις χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη τότε που άρχισαν οι επιδοτήσεις των αιολικών πάρκων.
Όπου σταμάτησαν οι επιδοτήσεις έπαυσαν να τις συντηρούν.
Αυτό συνέβη στη Σουηδία, Ολλανδία, Γερμανία και Νορβηγία.
Το όριο ζωής των ανεμογεννητριών δεν ξεπερνά τα 20-25 χρόνια.
Αν συνεχιστεί η κατασκευή τους, αυτό που θα κληροδοτηθεί στις επόμενες γενιές, θα είναι ένα απέραντο νεκροταφείο παλιοσιδηρικών και βουνά φορτωμένα με χιλιάδες τόνους μπετόν και χιλιάδες μέτρα υπόγειων και υπέργειων καλωδιώσεων.
Πιστεύω ότι η ηλιακή ενέργεια ενδείκνυται για την χώρα μας.
Η χώρα μας έχει μεγάλη ηλιοφάνεια, πράγμα που σημαίνει πως μια στροφή στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας θα ήταν πιο αποδοτική και ωφέλιμος, χωρίς να προκαλεί όλα τα παραπάνω προβλήματα.
Στις βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Δανία, Βέλγιο, Ολλανδία κλπ. επιδοτούνται τα νοικοκυριά με το 40% περίπου για να τοποθετήσουν την ανάλογη εγκατάσταση, ώστε το σπίτι να παίρνει την ενέργεια από τον ήλιο με αποτέλεσμα και να γίνεται οικονομία ενέργειας από το νοικοκυριό μιας και δεν θα πληρώνει ρεύμα αλλά θα το παίρνει από τον ήλιο.
Εδώ όμως στην Ελλάδα δεν επιχορηγείται αυτή η προσπάθεια η για το λόγο του αληθές μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για συγκεκριμένο αριθμό κατοικιών.
Κάτι ακούγεται ότι προτίθενται να επιχορηγήσουν μεγάλες μονάδες παραγωγής ηλιακής ενέργειας, οι οποίες θα πωλούν το παραγόμενο ρεύμα, αλλά και εδώ θα είναι μόνο για συγκεκριμένους επιχειρηματίες και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ουσιαστικά για τους ημέτερους.
Δυστυχώς στην αναζήτηση μου για το συγκεκριμένο θέμα ανακάλυψα ξανά την Αμερική, για το τι επικρατή στον τόπο που ζούμε
Αυτό που λέει και ο κοσμάκης ‘’Τα ίδια Παντελάκη  μου, τα ίδια Παντελή μου’’. Δεν μας ενδιαφέρει η ανακούφιση του πολίτη, αλλά το κέρδος.
Κάποια στιγμή θα πρέπει επιτέλους η κάθε πράξη μας να εμπεριέχει την λογική του κοινού όφελος, να έχει ωφέλιμες συνέπειες για όλους, να θέτει σε ίση μεταχείριση όλους όσους αφορά.
Ανεμογεννήτριες, για όσους δεν ξέρουν…
Ανεμογεννήτριες… θετικά και αρνητικά

Σχολιάστε

Filed under ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟ, ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ

>ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΑΒΡΟΓΟ

>

Ένα μεγάλο παρασκήνιο φαίνεται ότι ξετυλίγεται σιγά-σιγά πίσω από το θέμα «Ανεμογεννήτριες».
Ψάχνοντάς το, διαπιστώσαμε τα εξής:
1)Ότι η εταιρία (ιδιώτης επενδυτής) έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό προεργασία για να μην υπάρξουν αντιδράσεις των κατοίκων αλλά και να πετύχει όσο ποιο αθόρυβα γίνεται την συγκατάθεση των ιδιοκτητών και συνιδιοκτητών της περιοχής, αλλά και του Δημ. Συμβούλιο
2)Μιλώντας με ανθρώπους που πολιτικά ανήκουν στην πλειοψηφία, φαίνεται ότι θα τοποθετηθούν θετικά (υπέρ της εταιρίας) στο επόμενο Δημ. Συμβούλιο στο οποίο μάλιστα έχουν καλέσει και εκπροσώπους της εταιρίας. Βέβαια η συναίνεση του Δημ. Συμβούλιο είναι τυπική περισσότερο γιατί είναι ο μικρότερος ιδιοκτήτης (περιοχή Μεγαλόχαρης)
3)Από πληροφορίες μαθαίνω ότι η Ι.Μ. Ροβέλιστας η οποία έχει ιδιοκτησία στην περιοχή Κανάλια Βακούφικα έχει ήδη παραχωρήσει στην εταιρεία.
4)Πιο ψύχραιμα αντιμετωπίζουν το θέμα οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί Βελεντζικού και Καλεντίνης που όπως φαίνεται οι εισηγήσεις των προέδρων είναι, ΟΧΙ στην εταιρία, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις οι Γενικές Συνελεύσεις τους.
5)Ένα μεγάλο μέρος του Γαβρόγου που θα γίνει και η επένδυση είναι προστατευόμενη περιοχή (NATURA) κάτι που δεν πτοεί όπως φαίνεται κανέναν βλέποντας με πόση επιπολαιότητα προσεγγίζουν το θέμα.
6)Άγνοια για το θέμα δήλωσε ο πρόεδρος του Δ. Βελεντζικού κ. Κωνσταντινίδης(ήταν αναμενόμενο), καθώς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος(επίσης αναμενόμενο)/
7)Θα έχουμε συνέχεια με έγγραφα και χάρτες της περιοχής αλλά και με τις τοποθετήσεις άλλων αρμοδίων αλλά και της εταιρίας.
8)Επειδή όμως δεν εμπιστευόμαστε κανέναν και επειδή μας βλάπτει άμεσα η συγκεκριμένη επένδυση, διοργανώνουμε συγκέντρωση δημοτών με σκοπό την ενημέρωση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Δ. Καυκιάς

Σχολιάστε

Filed under ΑΡΤΑ, ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟ, ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

>Πάνος Τσαμπάς – Σιγά σιγά μώρ΄ λυγερή

>

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ ΣΤΗΝ 3Η ΒΑΡΔΙΑ,Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 18-20- ΖΩΓΡΑΦΟΥ…ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΜΗ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,ΣΟΦΙΑ ΒΩΤΤΑ,ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΚΙΟΥ,ΠΑΝΟΣ ΤΣΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟ Ο ΕΞΟΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ…ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΑΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΕΦΙ  ΚΑΙ ΧΟΡΟ!!!


Δείτε και εδώ: http://astrohori.5forum.net/t78-topic

Σχολιάστε

Filed under INTERNET, ΑΡΤΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ, VIDEO

>Βόλτα στα Χωριά

>

Φωτογραφίες από τα Χωριά. Ελάτη – Καστανιά – Μηλιανά – Πηγές – Μεσόπυργος – Μεγαλόχαρη Άρτας

Σχολιάστε

Filed under ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΔΗΜΟΣ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ, ΕΛΑΤΗ ΑΡΤΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΡΤΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ, ΜΗΛΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ

>Διαδρομή Άρτα – Μεγαλόχαρη (video)

>

01:45 – Διασταύρωση για Βουλγαρέλι – Αθαμάνιο
02:10 – Διασταύρωση για Διχομοίρι – Ρετσιανά – Τετράκωμο
03:00 – Άνω Καλεντίνη
04:50 ως 07:50 – Κρανιές
08:05 – Αστροχώρι
Ευχαριστώ το Σπύρο που ανέβασε το video.
Περισσότερα βίντεο από το Σπύρο εδώ:  http://www.youtube.com/user/athanasiousp

Σχολιάστε

Filed under INTERNET, ΑΡΤΑ, ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ ΑΡΤΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ, ΡΑΔΟΒΥΖΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ